parallax background

وین دکو در یک نگاه


ﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﺤﯿﻄﻰ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن آن را ﻣﻨﺸﺎ آراﻣﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرن زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده . ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . .ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﯿﺰ ﺟﻠﻮ ﻣﺒﻠﻰ ، ﻣﯿﺰ ﻋﺴﻠﻰ ، وﯾﺘﺮﯾﻦ و ... ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﺤﯿﻄﻰ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن آن را ﻣﻨﺸﺎ آراﻣﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرن زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده . ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . .ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﯿﺰ ﺟﻠﻮ ﻣﺒﻠﻰ ، ﻣﯿﺰ ﻋﺴﻠﻰ ، وﯾﺘﺮﯾﻦ و ... ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖﻣﺒﻠﻤﺎن اداری

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺸﻪ

ﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﺤﯿﻄﻰ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن آن را ﻣﻨﺸﺎ آراﻣﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرن زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده . ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . .ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﯿﺰ ﺟﻠﻮ ﻣﺒﻠﻰ ، ﻣﯿﺰ ﻋﺴﻠﻰ ، وﯾﺘﺮﯾﻦ و ... ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ


ﻣﺒﻠﻤﺎن اداری

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺸﻪ

ﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﺤﯿﻄﻰ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن آن را ﻣﻨﺸﺎ آراﻣﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرن زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده . ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . .ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﯿﺰ ﺟﻠﻮ ﻣﺒﻠﻰ ، ﻣﯿﺰ ﻋﺴﻠﻰ ، وﯾﺘﺮﯾﻦ و ... ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖﮔﻠﺲ ﺑﻮرد

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺸﻪ

ﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﺤﯿﻄﻰ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن آن را ﻣﻨﺸﺎ آراﻣﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرن زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده . ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . .ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﯿﺰ ﺟﻠﻮ ﻣﺒﻠﻰ ، ﻣﯿﺰ ﻋﺴﻠﻰ ، وﯾﺘﺮﯾﻦ و ... ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ


ﮔﻠﺲ ﺑﻮرد

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺸﻪ

ﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﺤﯿﻄﻰ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن آن را ﻣﻨﺸﺎ آراﻣﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرن زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده . ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . .ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﯿﺰ ﺟﻠﻮ ﻣﺒﻠﻰ ، ﻣﯿﺰ ﻋﺴﻠﻰ ، وﯾﺘﺮﯾﻦ و ... ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ