بسته بندی و حمل و نقل

از آنجاکه حفظ کيفيت محصول، اجتناب از آسيب ديدگي، چيدمان منظم و جلب رضايت مشتري براي شرکت شيشه قزوين در اولويت قرار دارد و با توجه به لاينفک بودن دو مقوله «بسته بندي» و «حمل و نقل»، اين شرکت با استفاده از پرسنل کارآمد و آموزش ديده بستر مناسبي براي بسته بندي و حمل شيشه بر مبناي نوع محصول و مقصد و محل تحويل ايجاد نموده است.
بسته بندي محصولات با توجه به نياز مشتريان بصورت فله اي، شيرينکي و جعبه اي انجام مي شود. بنا به ساختار شيشه، حمل محصول توسط وسيله اي به نام خرک در اشکال مختلف ( A فريم و L فريم و . . . .) صورت مي پذيرد.


بسته بندي بر روي خرک هاي فلزي سيار

اين روش بسته بندي و حمل با هدف تسهيل و تسريع در بارگيري و تخليه براي ارسال بسته هاي شيشه به نقاطي در فواصل نزديک به محل توليد استفاده ميشود.

بسته بندي در جعبه چوبي (پالت) به صورت مستقيم

اين روش بسته بندي و حمل براي اطمينان از ارسال بهينه محصول به فواصل دور و کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد.


جدول مشخصات بسته بندي محصولات فلوت

According to GGC

 tech in formation

نوع شيشه (ضخامت)

ابعاد

تعداد جام در صندوق

مساحت (m2)

وزن (kg) هر صندوق

2

3/21x2

65

417/3

2086/50

2

2/50x1/605

88

353/1

1765/50

2/6

3/21x1/55

65

323/41

2102/15

2/6

1/70x1/53

65

169/06

1098/92

2/6

3/21x1/37

65

285/85

1858/03

2/6

3/04x1/66

65

328/02

2132/10

2/6

3/21x2

42

269/64

1752/66

3

2/50x1/605

58

232/72

1745/44

3/5

3/21x2/25

36

260/01

3275/09

3/5

2/50x1/605

50

200/63

1755/47

4

3/21x2/50

31

248/77

2487/75

4

3/21x2/25

31

223/9

2238/98

4

3/21x2/134

31

212/35

2123/54

4

2/50x1/605

43

172/54

1725/38

5

3/21x2/25

25

180/56

2257/03

5

2/50x1/605

35

140/44

1755/47

6

3/21x2/60

21

175/26

2628/99

6

3/21x2/25

21

151/67

2275/09

6

2/50x1/605

29

116/36

1745/44

8

3/21x2/60

15

125/19

2503/80

8

3/21x2/25

15

108/34

2166/75

8

2/50x1/605

22

88/27

1765/50

10

3/21x2/60

13

108/49

2712/45

10

3/21x2/25

13

93/89

2347/31

10

3/21x2/134

13

89/05

2226/30

10

2/50x1/605

18

72/22

1805/63

12

3/21x2/134

11

75/35

2260/55