تحقیق و توسعه

شركت شيشه قزوين در طول حيات خود بيش از واحدهاي صنعتي ديگر به امر تحقيق و توسعه توجه داشته است. سابقه وجود واحد تحقيق و توسعه در اين شركت به سالهاي1360 بر مي گردد. دانش آموختگان اين بخش در حال حاضر مديريت واحدهاي صنعتي شيشه درکل كشور را بر عهده دارند. در محوطه كارخانه فلوت فارسجين، ساختمان جديد مركز تحقيقات و كتابخانه شيشه قزوين به وسعتي قابل ملاحظه در حال تكميل است و اميد آن مي رود که مهندسين جوان اين شرکت همگام با توسعه امکانات موجود، کماکان در خدمت به کشور و جامعه با عزمي راسخ در زمينه هاي مختلف به كار تحقيق بپردازند.
از ديگر فعاليت هاي واحد تحقيق و توسعه ورود به بازارها و ارائه محصولات جديد، ارائه خدمات نوين و ورود به صنايع ديگر بوده است. همچنين، در اين واحد نقشه رسيدن به اهداف صنعتي مورد نظر بررسي وبه واحدهاي اجرايي مربوطه ارائه ميشود. برخي از طرح هاي مورد مطالعه توسط واحد تحقيق و توسعه شرکت به شرح ذيل است:
1. بررسي جايگاه بازار، تبليغات محيطي، شرکت در نمايشگاهها و سمينارهاي داخلي و خارجي
2. بررسي زير ساخت منابع انساني و برگزاري کلاسها و دوره هاي آموزشي
3. بررسي رقباي دور و نزديک و برگزاري جلسات مشترک جهت هماهنگي بين توليد کنندگان
4. تحليل اطلاعات و بررسي موقعيت شرکت و . . . .
5. رنگ بندي عوامل محيطي و محاطي و طراحي لوگو و فرمها و . . . .
6. شناسايي محصولات جديدي که توسط شرکتهاي پيشرو دنيا به بازار عرضه ميشوند و بررسي امکان پذيري توليد و عرضه آن محصول.
7. شناسايي منابع علمي و فني و تامين منابع براي کتابخانه و نيز معرفي منابع جديد به ساير کارشناسان فني.