پروژه های ایران مال، برج پارس و آواسنتر

مقدمه

مقدمه

معرفي کارخانه شيشه فلوت فارسجين

معرفي کارخانه قدیم

صنايع جانبي

شيشه فلوت

معدن و استخراج

شيشه سکوريت

شيشه چندجداره

شيشه لمينيت

CNC