راهنمای جداول

درصد انتقال نور از شيشه

Light Transmission

LT%

درصد بازتاب نور از شيشه

Light Reflection

LR%

مجموع انرژي عبوري و جذب شده و منتقل شده به شيشه

Solar Factor

SF%

بازتابش مستقيم انرژي

Direct Energy Reflection

ER%

انرژي عبوري از شيشه

Direct Energy Transmission

DET%

نسبت انرژي تابشي خورشيد که بطور مستقيم از شيشه عبور مي نمايد به انرژي تابشي عبوري از طريق شيشه 3 ميليمتر ساده فلوت که به آن ضريب سايه نيز اطلاق مي گردد

Shading Coefficient

SC

ضريب انتقال حرارت: مقدار گرماي عبوري از شيشه به روش رسانش که از واحد سطح شيشه در اختلاف دماي 1 درجه سانتيگراد منتقل مي شود

Heat Transmittance

U-Value

شاخص کاهش آلودگي صوتي

Sound Reduction

RW

براي جلوگيري از بروز جراحت از ضربه اتفاقي براي شيشه طلقي تشکيل شده از دو قطعه شيشه و يک لايه PVB

 

2B2

جلوگيري از پرت شدن از شيشه در هنگام برخورد اتفاقي براي شيشه طلقي تشکيل شده از دو قطعه شيشه و دولايه PVB

 

1B1