کد اثر: 3579

نام و نام خانوادگی رئیس تیم طراحی:
محمودعلی اصغری گنجی
نام و نام خانوادگی اعضاء:
هانیه علیزاده نوغانی
مهدی ربیع زاده