کد اثر: 3334

نام و نام خانوادگی رئیس تیم طراحی:
محمد ابراهیم تقوی بافقی
نام و نام خانوادگی اعضاء:
محسن پیری زاده
امید میری
امید احمدی پور