کد اثر: 3499

نام و نام خانوادگی رئیس تیم طراحی:
امیر شهراد
نام و نام خانوادگی اعضاء:
مهدی پناهی
محمد رضا ریاحی
نیلوفر حسینی
رسول بخشی