کد اثر: 3381

نام و نام خانوادگی رئیس تیم طراحی:
امید طالشی
نام و نام خانوادگی اعضاء:
شادی خاک باز
آرش نیریزی
راحله شیری