کد اثر: 3385

نام و نام خانوادگی رئیس تیم طراحی:
کاوه علی ین
نام و نام خانوادگی اعضاء:
جمال سید هاشمی
مسعود شیرین نسب
امید حقیقی