کد اثر: 3550

نام و نام خانوادگی رئیس تیم طراحی:
بهروز منصوری
نام و نام خانوادگی اعضاء:
زینب عابدی
شبنم خزلی
سعید کبیری
مهرداد حبیبی
گیل آوا روحی پور
صبا تقی زاده