کد اثر: 3559

نام و نام خانوادگی رئیس تیم طراحی:
بهروز منصوری
نام و نام خانوادگی اعضاء:
سهراب غلامی
بابک عبدالفاری
آرش مرادی
هدیه عادلی
ساره محمدی
محیا حدادی
یعقوب عابدپور
هوفر اسماعیلی