کد اثر: 3574

نام و نام خانوادگی رئیس تیم طراحی:
علی اندجی گرمارودی
نام و نام خانوادگی اعضاء:
مبشر نیکویی
ثمین قدیرزاده
محمد جواد سعیدی
محسن خانمحمدی
عسل رسولی
سینا شاه حسینی